The Team..


  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   และศิษย์เก่าสัมพันธ์

  • พงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง

   ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 • วราภรณ์ นุ่มประเสริฐ 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  กิจกรรมนักศึกษา

 • จามีกร  พนาวสันต์

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 • พัทยา  หวานแก้ว

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  บริการสุขภาพ

 • ปนัดดา แส้ทอง

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  วินัยและพัฒนานักศึกษา

 • ณัฐพร ปิยวิทยาการ

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  บริหารและพัฒนาคุณภาพ

 • แอนนา  ประทุมรัตน์

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  สวัสดิการนักศึกษา

 • ณปภัช รัตนภานพ

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  กิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี

 • เดชาชัย แบ่งสันเทียะ

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  กิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง

 

Link