• การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  Read More

 • การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  Read More

 • การจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  Read More

 • คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา

  Read More

 • แผนการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกาษา ประจำปี 2560

  Read More

 • ความรู้ระเบียบวินัย กฎหมายการรับน้อง

  Read More

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  Read More

 • เทคนิคการปฏิบัติงาน

  Read More

 • เทคนิคการปฏิบัติงาน

  Read More

 • เทคนิคการทำหน้าที่เป็นเลขานุการประชุม

  Read More

 • พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ นศ. มจพ.

  Read More

Search

แผนการจัดการความรู้ KM กองกิจการนักศึกษา

ALL KM