ฐานข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น มจพ.

คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ นามสกุล ประเภทสาขาที่ได้รับการคัดเลือก หรือ ปี พ.ศ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น โดยพิมพ์ข้อมูลลงในช่อง Search...
No
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทสาขาที่ได้รับการคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่นปี
1 รศ.ดร. กีรติกานต์ พิริยะกุล สาขาวิชาการ 2562
2 ดร. สาธิต ปิตุเตชะ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2562
3 นาย ธฤต ไชยมงคล สาขาวิชาการ 2562
4 ผศ.ดร. อนันต์ ธรรมชาลัย สาขาวิชาการ 2562
5 นาย ชาติชาย ภุมรินทร์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2562
6 นาย วันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2562
7 ดร. จักรวาล ตั้งประกอบ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2562
8 นาย ศุภชัย เอกอุ่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2562
9 นาย ชฎิล ศุขะพันธุ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2562
10 ดร. สุภชา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2562
11 นาย ประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2562
12 นาย กิติพัฒน์ ตัณฑพงศ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2562
13 นาย รวิวัฒน์ พนาสันติภาพ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2562
14 นาย เกียรติศักดิ์ มีขันทอง สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2562
15 ดร. ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2562
16 นาย กรรธม กรรณสูต สาขาบริการสังคม 2562
17 นาย สุริยัณต์ ผู้อุตส่าห์ สาขาบริการสังคม 2562
18 ดร. วิชัย ล้ำสุทธิ สาขาบริการสังคม 2562
19 นาย เกียรติภัสจ์ สุภาวงศ์ สาขาบริการสังคม 2562
20 ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ สาขาวิชาการ 2561
21 นาย สันติ นำสินวิเชษฐชัย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2561
22 นาย อำนาจ ภาครส สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2561
23 นาย เสกสรร เสริมพงศ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2561
24 นาย ภูวดา ตฤษณานนท์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2561
25 ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
26 นาย ณรงค์ชัย อิงควรเศรษฐ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2561
27 นาย ธนสาร หอสุวรรณ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2561
28 ดร. อนุรัตน์ อินทร สาขาบริการสังคม 2561
29 นาย เสรี สหะโชค สาขาบริการสังคม 2561
30 รศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ สาขาวิชาการ 2560
31 นาย วัฒนา หลายเพิ่มพูน สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
32 นาย วจี พิทักษ์ปรัชญากุล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
33 ดร. สุกิจ นิตินัย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
34 ร้อยเอก ธเนศ จันทกลิ่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
35 นาย ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
36 ดร. วีระภัทร์ ตันตยาคม สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
37 นาย นภปฎล สุขเกษม สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
38 นาย ปรเมศวร์ นิสากรเสน สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2560
39 นาย อดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2560
40 นาย ประเสริฐ แสงโป๋ สาขาบริการสังคม 2560
41 นาย แสงชัย แหเลิศตระกูล สาขาบริการสังคม 2560
42 นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล สาขาบริการสังคม 2560
43 รศ.ดร. กิตติกร จามรดุสิต สาขาวิชาการ 2559
44 ดร. กนก สารสิทธิธรรม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
45 นาย กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
46 นาย ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
47 นาย ภัคดี ธุระเจน สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
48 นาย สมหวัง บุญรักษ์เจริญ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
49 ดร. นาตยา กีรติภักดี สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
50 ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
51 นาย สุรเดช บัวทรัพย์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
52 นาย จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
53 นาย วิษณุ ศรีทะวงศ์ สาขาบริการสังคม 2559
54 นาย อนุชาติ เยาวรัตน์ สาขาส่งเสริมกีฬา 2559
55 นาย ชนะ ภูมี สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
56 นาย พล คงเสือ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
57 นาย พงษ์ศักดิ์ ละมูลกิจ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
58 ว่าที่ ร.ต. วรรณ มหาเมฆี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
59 นาย บรรพต ธีระวาส สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
60 นาย จิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
61 นาย สันติ พุ่มกระจ่าง สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
62 นาย วันชัย วิชญชาคร สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2558
63 ดร. วิรัตน์ ดวงจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2558
64 นาย นคร แสงอ่อน สาขาบริการสังคม 2558
65 พ.ต.ท. สุรนาท วงศ์พรหมชัย สาขาบริการสังคม 2558
66 นาย จิรวัธน์ อารีย์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
67 ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สาขาวิชาการ 2557
68 นาย วิชัย กงพลนันท์ สาขาวิชาการ 2557
69 นาย วิชัย สถาปิตานนท์ สาขาวิชาการ 2557
70 นาย ชัยยงค์ พัวพงศกร สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
71 นาย พิทักษ์ จรรยพงษ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
72 นาย สุชา เหมือนแก้ว สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
73 นาย ธานี ปาริชาติอินทราณี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
74 นาย นิคม เกษมปุระ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
75 ดร. ธนา ทุมมานนท์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
76 นาย ชำนิ โมสกุล สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
77 นาย สืบตระกูล บินเทพ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
78 ดร. วรทิน พิศาลพงศ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
79 นาย ยุทธยง อรัณยกานนท์ สาขาบริการสังคม 2557
80 นาย สำนวน หิรัญวงษ์ สาขาบริการสังคม 2557
81 รศ.ดร. มนตรี ศิริปรัชญานันท์ สาขาวิชาการ 2556
82 ดร. ต้อง ศรีคชา สาขาวิชาการ 2556
83 นาย ศักดา พันธ์กล้า สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
84 นาย สมศักดิ์ เปรมมณี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
85 นาย เสรี อติภัทธะ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
86 นาย ปราณีต ร้อยบาง สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
87 นาย สมพร โพธิ์อยู่ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556
88 นาย นักรบ เนียมนามธรรม สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2556
89 นาย ไพบูลย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2556
90 พร. พิษณุ วิชยโยธิน สาขาบริการสังคม 2556
91 ดร. อรสา รามโกมุท สาขาบริการสังคม 2556
92 ผศ.ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ สาขาวิชาการ 2555
93 นาย เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2555
94 ดร. อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2555
95 นาย วิทยา เกตุชู สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
96 นาย สง่า กล่อมจิตเจริญ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
97 ดร. ประสาน ประวัติรุ่งเรือง สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2555
98 นาย สมเกียรติ นิรมิตตานนท์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2555
99 นาย นิพนธ์ ลิ่มรักษา สาขาบริการสังคม 2555
100 นาย สุเทพ สุวรรณกลาง สาขาบริการสังคม 2555
101 ผศ.ดร. วัลลภ ภูผา สาขาวิชาการ 2554
102 ผศ. ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2554
103 นาย นฤาชา จิตรีขันธ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2554
104 นาย สมนึก ฉัตรจิ๋ว สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2554
105 นาย ประกิจ ศรีบุศราคัม สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2554
106 นาย ปิติวงษ์ ผลสมบุญ สาขาบริการสังคม 2554
107 ดร. สุเมต สุวรรณพรหม สาขาส่งเสริมกีฬา 2554
108 รศ.ดร. จำรอง ลิ้มตระกูล สาขาวิชาการ 2554
109 ผศ. พรสวัสดิ์ ผดุง 2553
110 นาย วิศว์ รัตนโชติ 2553
111 นาย พินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ 2553
112 นาย วีระยุทธ คุปพันธ์ 2553
113 นาย ชาตรี สิงหเสนี 2553
114 นาย ประสงค์ ลีลาอิทธิ 2553
115 นาย มโนช จิตร์ศิริ 2553
116 นาย สุรพล ชามาตย์ 2552
117 นาง วนิดา ปอน้อย 2552
118 นาย นิธิเกรียง อ่อนท้วม 2552
119 ดร. สิริรักษ์ รัชชุศานติ 2552
120 นาย พลศักดิ์ ปิยะทัต 2551
121 ผศ. นภัทร วัจนเทพินทร์ 2551
122 รศ.ดร. วิทยา วิภาวิวัฒน์ 2551
123 นาย รัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ 2550
124 นาย เผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ 2550
125 นาย สุเมธ เจียมบุตร 2550
126 นาย เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ 2550
127 นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล 2550
128 นาย สุพจน์ วรรณโรจน์ 2550
129 นาย สมชาย สายสิทธิ์ 2550
130 นาย ศักดิ์ชัย ศรีสันติธรรม 2550
131 นาย นิพิธพนธ์ เกษมสุข 2549
132 นาย จารุพงศ์ จีนาพันธ์ 2549
133 นาย สมนึก จินดาทรัพย์ 2549
134 ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร 2549
135 นาย พรชัย สุทธิรักษ์ 2549
136 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 2549
137 นาง จริยา เอียบสกุล 2549
138 นาย วัชระ อนุศาสนกุล 2548
139 นาย อดิศักดิ์ โตเลิศมงคล 2548
140 นาย จำเนียร ศิลปวานิช 2548
141 รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม 2548
142 นาย จตุพล เกียรติไกรรัตน์ 2548
143 นาย สุทธิ หอเพชรรุ่งเรือง 2548
144 นาย ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 2548
145 นาย บุญชัย อุดมแสวงโชค 2548
146 นาย พรศักดิ์ นิปัจการนันท์ 2548
147 นาย บรรเจิด ชีวิทยาการ 2548
148 ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ 2547
149 นาย ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล 2547
150 นาย ปรีชา โพธิสัตย์ 2547
151 นาย วัชรินทร์ ศิริพานิช 2547
152 นาย อำนวย ทองสถิตย์ 2547
153 นาย ธนาฒย์ ปิติพรเทพิน 2547
154 นาย พลศักดิ์ ปิยะทัต 2547
155 นาย ชัยณรงค์ เทียนชัยกุล 2547
156 นาย โพธิ์ทอง พิพัฒน์ไพบูลย์ 2547
157 นาย อรชุน แก้วกังวาล 2547
158 นาย อุดม สุขสุดประเสริฐ 2547
159 นาย สมบัติ ศรีชัยนนท์ 2546
160 นาย สมบูรณ์ ตีระวัฒนานนท์ 2546
161 นาย วินัย สารสุวรรณ 2546
162 นางสาว บุษปภัทร นาถวงษ์ 2546
163 นาย แสวงสิน เกตุโตประการ 2546
164 นาง กฤษณา พัวศิริ 2546
165 นาย ปราโมทย์ อรรถาชิต 2546
166 นาย ปราโมทย์ จรรยาธรรม 2546
167 นาย ชัยโชค พุ่มพวง 2545
168 นาย ปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา 2545
169 นาย ทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 2545
170 นาย กฤษณ์ เทียนสวัสดิ์ 2545
171 นาย สมเกียรติ จันทรวรากร 2545
172 นาย อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา 2545
173 ผศ. จงกล แก่นเพิ่ม 2545
174 นาย จิโรจน์ ทวีอุดมทรัพย์ 2545
175 นาย สาเรศ ศรีทองเกิด 2545
176 นาย สุเมธ นิติสุพรรัตน์ 2545
177 นาย วีระศักดิ์ ชัยรัตนทรงพร 2545
178 นาย ทวีทรัพย์ เจริญผลพิบูลย์ 2545
179 นาย สุรเดช จิรัฐิติเจริญ 2545
180 นาย ภัทรบท วรวรรณปรีชา 2545
181 นาย อนุชัย ตั้งศุภพรชัย 2545
182 นาย สมชาย ตั้งศิริเศรษฐ 2545
183 รศ. บรรเลง ศรนิล 2544
184 ดร. อาทร จันทวิมล 2544
185 นาย สุพจน์ จันทรวิวัฒน์ 2544
186 นาย ชาญณรงค์ ดิฐานนท์ 2544
187 นาย ภควัต รักศรี 2544
188 นาย นรเศรษฐ สมบูรณ์วงศ์ 2544
189 นาย นิมิตร บัวเล็ก 2544
190 นาย วาที ดีจะมาลา 2543
191 ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 2543
192 นาย ประสาน ยุวภูษิตานนท์ 2543
193 นาย เฉลิม วงศ์รักพาณิช 2543
194 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล 2543
195 นาย วิรัตน์ ภัทรเมธากุล 2543
196 นาย สมพร บุญมา 2543
197 นาย สีหภาค สิงหพันธ์ 2543
198 นาย กำพล ภู่มณี 2543
199 นาย บุญพร้อม จงสฤษดิ์หวัง 2543
200 นาย วันชัย แสงสุขเอี่ยม 2543
201 นาย เสมอ เริงอนันต์ 2542
202 นาย สันต์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ 2542
203 นาย ประทีป ถิระติ 2542
204 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล 2542
205 นาย พรเลิศ แสงทวีเลิศ 2542
206 นาย นันทวัฒนชัย วงษ์ชนะชัย 2542
207 นาย อนันต์ วรธิติพงศ์ 2542
208 นาย วิชชา กฤษณาวารินทร์ 2542
209 นาย ณรงค์ อินเอียว 2542
210 นาย พลวัฒน์ ศุขจรัส 2542
211 นาย วารินทร์ ฤกษ์ฉวี 2542
212 นาย สกลเกียรติ หุ่นแก้ว 2542
213 นาย วีระ ชูโชติถาวร 2542
214 นาย สุทัศน์ ก่อเกียรติ 2542
215 นาย เกรียงชัย สระบงกช 2541
216 นาย ชาญวุฒิ แก่นจันดา 2541
217 นาย ดิศักดิ์ ศรีสุวรรณ 2541
218 นาย พยนต์ รักการงาน 2541
219 นาย ไพโรจน์ ศิริบัญชากิจ 2541
220 นาย วิทยา ทองขาว 2541
221 นาย วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ 2541
222 นาย สุเทพ รอดแป้น 2541
223 นาย สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ 2541
224 นาย ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง 2538
225 นาย พูลทรัพย์ สุวรรณศิริศิลป์ 2538
226 นาย ภิรัตน์ หมอนสุภาพ 2538
227 นาย วิชัย สืบศิริพงษ์ 2538
228 นาย วิทยา จิตตวิริยะกุล 2538
229 นาย สงวน บุญปิยทัศน์ 2538
230 นาย สิงห์ชัย วงษ์ขำ 2538
231 นาย ปริญญา สุขชิต 2538
232 ร.ต. สมรวล สนธิทิม 2538
233 นาย สุชาติ ชาติวันยานุยุตต์ 2537
234 นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 2537
235 ดร. กมล ตรรกบุตร 2537
236 นาย ประกิจ ศรีสุริยชัย 2537
237 พระ ไพบูลย์ ธัมมวิปุโล 2537
238 นาย พันธุ์ศักดิ์ โกเมศ 2537
239 นาย โสภณ จีนพงษ์ 2537
240 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ 2537
241 นาย สำเริง รัศมีวิศวะ 2537
242 นาย พงศ์อินทร์ บุรารัตน์วงศ์ 2537
243 นาย อุดร วงศ์เวช 2537
244 นาย โกสินทร์ โกสินทรานนท์ 2537
245 นาย เดชา จันทภาษา 2537
246 นาย ประเสริฐ สืบจากกัน 2537
247 นาย สมพงษ์ ลาภเอี่ยมไพศาล 2537
248 นาย อนุ อารามนารถ 2537

การเข้ารับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี

“ศิษย์เก่าดีเด่น” หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในสาขาที่กำหนด www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/alumni.html