Sign in now!!


USER :
PWD :
 

 

 

>> ลงทะเบียนนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่น

>> แนะนำการใช้งานของระบบ

>> Administrator

Events

February 8 - “กีฬา 3 พระจอม”

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

January 22 - “มอดินแดงเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

News Archive

Welcome to Student Affair

กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ “ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งจัดให้บริการ และสวัสดิการ เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และจัดสภาพแวดล้อมของ มจพ. ที่เอื้อต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา”

Our Gallery

Jennifer, 10 years

Martin, 13 years

Sebastian, 14 years

Fiona, 8 years

Copyright © 2014 NJ Pondthip Poonsakul. All Rights Reserved.