กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

 • นภาพร อมรชัยเจริญ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ค.ม. (อุดมศึกษา)
  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

 • พยุงศรี ดิดสินลา

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  วศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

 • ธัญนันท์ แก้วประภา

  นักวิชาการพัสดุ

  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

 • เกตน์สิรี พัดทอง

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  บธ.บ. (บริหาร)
  ปวส. (บริหาร)

 • พิษณุ จารเขียน

  ช่างเทคนิค

  วท.บ. (ก่อสร้าง)

 • ประคอง เกิดศิริ

  พนักงานบริการ

  ป.4

 

Link