กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

 • วราภรณ์ นุ่มประเสริฐ

  นักวิชาการศึกษา

  กศ.บ. (บริหารการศึกษา)

 • คารมย์ สินนอก

  นักวิชาการศึกษา

  วท.บ. (การฝึกและจัดการกีฬา)

 • พิศาล บุตรชาติ

  นักวิชาการศึกษา

  วทบ. (วิทยาศาสตร์กีฬา)

 • ณัฐพร ปิยวิทยาการ

  นักวิชาการศึกษา

  ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
  ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

 • รัฐธนินท์ ยิ่งศิริ

  นักวิชาการศึกษา

  วศ.บ.(เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ)

 • ชรินทร แท่นหยู

  นักวิชาการศึกษา

  บท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 

 • อลงกรณ์ กลิ่นทรัพย์์

  ช่างเทคนิค

  ปวส. (พละศึกษา)

 • ปรีชา ศรีโหมด

  พนักงานสถานที่

  ม.3

Link