กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา

 • เจริญ แฉกพิมาย์

  นักวิชาการศึกษา

  ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

 • ปนัดดา แส้ทอง

  นักวิชาการศึกษา

  ศศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

 • ประดิษฐ์ น้อยสงวน

  นักวิชาการศึกษา

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ)

 

Link