กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา

 • แอนนา ประทุมรัตน์

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)

 • พูนศรี วิภูศิริคุปต์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  อ.บ. (ภาษาจีน)

 • นาฏยา เอี่ยมรัมย์

  นักวิชาการศึกษา

  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 • ชิตพล วิมานจันทร์

  นักวิชาการศึกษา

  วท.บ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)

 • รสริน จินดาโชติ

  นักวิชาการศึกษา

  บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

 • ธวัชชัย ชัยภูมิ

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง

 

Link