กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 • จามีกร พนาวสันต์

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
  ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)

 • เรือนทิพย์ ทองใบ

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 • พรทิพย์ พูนสกุล

  นักวิชาการศึกษา

  ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 • พรศิริ ยงสวัสดิ์

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

  ศษ.บ (การแนะแนว)

 • ประพจน์ จันทร์สมาน

  นักวิชาการศึกษา

  วท.บ (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

 

Link