The Team..


  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   และศิษย์เก่าสัมพันธ์

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   และศิษย์เก่าสัมพันธ์

  • แอนนา ประทุมรัตน์

   ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 • วราภรณ์ นุ่มประเสริฐ 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  กิจกรรมนักศึกษา

 • จามีกร  พนาวสันต์

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 • พัทยา  หวานแก้ว

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  บริการสุขภาพ

 • ปนัดดา แส้ทอง

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  วินัยและพัฒนานักศึกษา

 • ณัฐพร ปิยวิทยาการ

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  บริหารและพัฒนาคุณภาพ

 • นาฎยา เอี่ยมรัมย์

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  สวัสดิการนักศึกษา

 • ณปภัช รัตนภานพ

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  กิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี

 • เดชาชัย แบ่งสันเทียะ

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  กิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง

 

Link