The Team..


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 •  

   

   

   

   

   

   

   

 • พงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง

  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 •  

   

   

   

   

   

   

 • วิไลลักษณ์   เกตุประทุม 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  กิจกรรมนักศึกษา

 • จามีกร  พนาวสันต์

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 • พัทยา  หวานแก้ว

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  บริการสุขภาพ

 • เจริญ  แฉกพิมาย

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  วินัยและพัฒนานักศึกษา

 • นภาพร  อมรชัยเจริญ

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  บริหารและพัฒนาคุณภาพ

 • แอนนา  ประทุมรัตน์

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  สวัสดิการนักศึกษา

 • ณปภัช รัตนภานพ

  หัวหน้ากลุ่มงาน
  กิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี

 

Link