• ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืม 1/2557 รายเก่า-รายใหม่

  2 comments

   

  Read More
 • มูลนิธิ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด

  18 comments

  สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สนใจสมัครทุนฯ รับใบสมัคร ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

  Read More
 • ขอขอบคุณ บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

  9 comments

  ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 (ทุนต่อเนื่อง) โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ) พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ(รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ) เป็นผู้รับมอบทุน มูลค่า 20,000 บาท เพื่อมอบแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนายรัชพงศ์ ผิวนวลผ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรับมอบจาก...คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (กรรมการผู้จัดการใหญ่) คุณธีระ วีรธรรมสาธิต (ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 218 ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี

  Read More

Search

ข่าว กยศ.

ข่าว กรอ.