• ประกาศรายชื่อ ผู้กู้ยืม กยศ. 1/2559 ผู้กู้รายใหม่ - ผู้กู้รายเก่า (เปลี่ยนระดับ)

  0 comments รายชื่อกู้เก่า-เปลี่ยนระดับ รายชื่อกู้ใหม่-กลุ่มวิทยาฯ วิศวกรรมฯ รายชื่อกู้ใหม่-กลุ่มสังคม รายชื่อกู้ใหม่-ป.วช.
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. 1/2559

  0 comments Read More
 • ประกาศ วันรับบัตรคิว สำหรับผู้กู้รายใหม่

  0 comments Read More
 • ประกาศ วันรับบัตรคิว สำหรับผู้กู้รายเก่า-เปลี่ยนระดับ

  0 comments Read More
 • ประกาศวันเซ็นแบบยืนยันฯ กยศ. + กรอ. (รายเก่า มจพ.)

  0 comments Read More
 • ประกาศวันเซ็นแบบยืนยันฯ กยศ. (รายเก่า มจพ.)

  0 comments Read More
 • ประกาศรับบัตรคิว กยศ. กรอ. ปีการศึกษา1/2559

  0 comments Read More
 • ประกาศ (นศ. มจพ. กทม.)ที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว-
  ผู้กู้ยืมรายใหม่

  0 comments Read More
 • ประกาศรอบสุดท้าย (นศ. มจพ. กทม.)
  รายเก่า-กู้ต่อเนื่อง

  0 comments Read More
 • ประกาศกู้ยืม กยศ. กรอ. นศ. 2559

  0 comments ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.

  รายการเอกสาร กยศ รายการเอกสาร กรอ. คำอธิบายรายการเอกสาร ตัวอย่างเอกสาร
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2559

  0 comments Read More
 • เปิดให้กู้ยืม กยศ. กรอ. 1/2559

  0 comments การรับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน การกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน การกำหนดชั่วโมงจิตอาสา

  สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา คำอธิบายรายการเอกสาร ตัวอย่างเอกสาร
 • ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืม กยศ. 1/2558 (กลุ่ม 1.3, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2)

  0 comments

   

  Read More
 • ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. 1/2558 (กลุ่ม 1.1-1.2)

  0 comments

   

  คลิกดู>> กยศ     คลิกดู>> กรอ.
 • พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2558

  0 comments

   

  Read More
 • ประกาศข่าวกองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. 2558

  0 comments

  Download ขั้นตอนการกู้ยืม     Download แบบคำขอกู้ยืม
 • ประกาศและหลักเกณฑ์ การกู้ยืมปีการศึกษา 2558

  0 comments


  Read More
 • สมุดบันทึกกิจกรรม ปี 58

  0 comments


  Read More
 • ประกาศเปิดระบบ e-studentloan 2/57 (รอบสุดท้าย)

  0 comments


  Read More
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  0 comments


  Read More
 • โครงการ กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ประจำปีการศึกษา 2557

  0 comments


  Read More
 • ทุนการศึกษา โครงการ “โครงการให้โอกาสทางการศึกษาถึงขั้นปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2557

  0 comments


  Read More
 • ประกาศเปิดให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2/2557

  0 comments


  Read More
 • โครงการ ทุนการศึกษา มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557

  2 comments

  โครงการ ทุนการศึกษา มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ทั้งหมด 1 ทุน จำนวนทุนเบื้องต้น 60,000 บาทต่อปี

  Read More
 • โครงการ ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2557

  1 comments

  โครงการ ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Auditorium ชั้น 21 อาคาร ทรูทาวเวอร์
  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ทั้งหมดจำนวน 5 ทุน ๆ ละ  15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

  Read More
 • “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปี 2557

  1 comments

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “ วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปี 2557เพื่อประทานเงินทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่เยาวชนผู้รับทุนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

  Read More
 • โครงการ ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

  0 comments

  โครงการ ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น.

  Read More
 • ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืม 1/2557 รายเก่า-รายใหม่

  2 comments

   

  Read More
 • มูลนิธิ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด

  18 comments

  สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สนใจสมัครทุนฯ รับใบสมัคร ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

  Read More
 • ขอขอบคุณ บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

  9 comments

  ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 (ทุนต่อเนื่อง) โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ) พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ(รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ) เป็นผู้รับมอบทุน มูลค่า 20,000 บาท เพื่อมอบแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนายรัชพงศ์ ผิวนวลผ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรับมอบจาก...คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (กรรมการผู้จัดการใหญ่) คุณธีระ วีรธรรมสาธิต (ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 218 ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี

  Read More

Search

ข่าว กยศ.

ข่าว กรอ.