Welcome!

กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ “ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งจัดให้บริการ และสวัสดิการ เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และจัดสภาพแวดล้อมของ มจพ. ที่เอื้อต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา”

 • ทุนการศึกษา

  กองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา

  ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนต่อโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนซึ่งดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกภาคการศึกษา

 • ทหาร

  นักศึกษาวิชาทหาร รด.

  บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 • บริการสุขภาพ

  บริการด้านสุขภาพในแก่นักศึกษาแบะบุคคลากร

  ให้บริการด้านสุขภาพกับนักศึกษา และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบริการรักษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ประกันอุบัติเหตุ และการควบคุมด้านโภชนาการของผู้ประกาอบการร้านค้า/พนักงานโรงอาหารภายใน

 • หางาน

  ศูนย์รวมข่าวงาน

  การประกอบอาชีพที่สุจริต ถือเป็นการปฏิบัติธรรม โดยขณะที่ทำงานก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อทำงานเสร็จไปเลิกงานก็คิดทบทวนว่ามีข้อดีหรือข้อบกพร่อง
  ควรแก้ไขอย่างไร

 • กฎระเบียบ

  กฎระเบียบข้อบังคับที่ควรรู้

  ควบคุมดูแลสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ การป้องปรามมิให้ นศ. กระทำความผิดการส่งเสริมอบรมจริยธรรมเป็นแนวทางแก้ไขต้นเหตุ ของปัญหาอันมีผลให้นักศึกษากระทำความ ผิดวินัยน้อยลง

 • KM

  Knowledge Management
  “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน

 • SAR

  ประกันคุณภาพการศึกษา
  การบริหารคุณภาพในส่วนที่มุ่งทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะบรรลุข้อกำหนดทางด้านคุณภาพ

 • สาระน่ารู้

  สาระน่ารู้ / ประชาสัมพันธ์
  รวบรวบข่าวสารประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ เกร็ดความรู้รอบตัว สามารถติดตามได้ที่นี้.
 • ศิษย์เก่า

  ศิษย์เก่า สัมพันธ์

  เป็นศูนย์กลางให้กับศิษย์เก่าและคณะ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของศิษย์เก่า

 • ชมรม

  กิจกรรม / ชมรมต่างๆ

  พบการเปิดโลกกิจกรรม ความมันส์ ความสนุก ทุกชมรม ขนความมันส์มาให้ทุกปีที่ลานสวนปาล์ม คุณจะไม่พลาด ติดตามเราที่นี้

 • ปฏิทินกิจกรรม

  ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน

  กิจกรรมนักศึกษา ถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาได้มีส่วนในการแสดงความสามารถ การตัดสินใจ การทำงาน การปรับปรุง บุคลิกภาพ การรู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีในสังคมของนักศึกษาเอง

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

  แหล่งรวบรวมแบบฟอร์มเสนอโครงการ แบบฟอร์มขออนุมัติต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ ฟรี

ประกาศ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกันชีวติและสุขภาพกลุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566
การเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564

หนังสือเวียน

แนวทางการเบิกค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

----------------------------------------------------------

Read More...

แบบประเมิน

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนักศึกษา อาคาร 40 ปี มจพ.
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการสนามกีฬา อาคาร 40 ปี มจพ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับความพึงพอใจที่ต่อเว็ปนี้
 
pollcode.com free polls

Link