กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการปกครอง ควบคุมดูแลนักศึกษาจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ความสามารถ และความรับผิดชอบสูง ทั้งในด้านการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ การป้องปรามมิให้นักศึกษากระทำความผิด และการส่งเสริม อบรมจริยธรรมให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขต้นเหตุ ของปัญหาอันมีผลให้นักศึกษากระทำความ ผิดวินัยน้อยลง อีกทั้งยังรับผิดชอบงานด้านวิชาทหารอีกด้วย
   
               สถานที่บริการอาคาร 40 ปี มจพ. ชั้น 8
   
   
  Download...
   
  - ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2554
  - The 2011 Regulations for Student Dress Code
  - ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย
  - The 2011 Regulations for Student Discipline
  - การกำหนดโทษและลักษณะความผิด
  - ประกาศการแต่งกาย
  - การลงโทษนักศึกษาดื่มสุรามั่วสุมเสพสิ่งเสพติด
  - กำหนดโทษนักศึกษาดื่มสุราทะเลาะวิวาท
  - ห้ามนักศึกษาสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
  - ข้อบังคับ ห้ามสูบบุหรี่
   
  - พรบ.การพนัน 2478
  - พรบ.ข้อมูลขาวสารของราชการ2540
  - พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2551
  - พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
  - พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 2535
  - พรบ.เครื่องแบบ นศท.
  - พรบ.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ 2550
  - พรบ.รับราชการทหาร 2497
  - พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙