ฐานข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น มจพ.

คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ นามสกุล ประเภทสาขาที่ได้รับการคัดเลือก หรือ ปี พ.ศ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น โดยพิมพ์ข้อมูลลงในช่อง Search...
No
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทสาขาที่ได้รับการคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่นปี
1 รศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ สาขาวิชาการ 2560
2 นาย วัฒนา หลายเพิ่มพูน สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
3 นาย วจี พิทักษ์ปรัชญากุล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
4 ดร. สุกิจ นิตินัย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
5 ร้อยเอก ธเนศ จันทกลิ่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
6 นาย ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
7 ดร. วีระภัทร์ ตันตยาคม สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
8 นาย นภปฎล สุขเกษม สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
9 นาย ปรเมศวร์ นิสากรเสน สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2560
10 นาย อดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2560
11 นาย ประเสริฐ แสงโป๋ สาขาบริการสังคม 2560
12 นาย แสงชัย แหเลิศตระกูล สาขาบริการสังคม 2560
13 นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล สาขาบริการสังคม 2560
14 รศ.ดร. กิตติกร จามรดุสิต สาขาวิชาการ 2559
15 ดร. กนก สารสิทธิธรรม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
16 นาย กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
17 นาย ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
18 นาย ภัคดี ธุระเจน สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
19 นาย สมหวัง บุญรักษ์เจริญ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
20 ดร. นาตยา กีรติภักดี สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
21 ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
22 นาย สุรเดช บัวทรัพย์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
23 นาย จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
24 นาย วิษณุ ศรีทะวงศ์ สาขาบริการสังคม 2559
25 นาย อนุชาติ เยาวรัตน์ สาขาส่งเสริมกีฬา 2559
26 นาย พล คงเสือ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
27 นาย พงษ์ศักดิ์ ละมูลกิจ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
28 ว่าที่ ร.ต. วรรณ มหาเมฆี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
29 นาย บรรพต ธีระวาส สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
30 นาย จิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
31 นาย สันติ พุ่มกระจ่าง สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
32 นาย วันชัย วิชญชาคร สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2558
33 ดร. วิรัตน์ ดวงจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2558
34 นาย นคร แสงอ่อน สาขาบริการสังคม 2558
35 พ.ต.ท. สุรนาท วงศ์พรหมชัย สาขาบริการสังคม 2558
36 นาย จิรวัธน์ อารีย์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
37 ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สาขาวิชาการ 2557
38 นาย วิชัย กงพลนันท์ สาขาวิชาการ 2557
39 นาย วิชัย สถาปิตานนท์ สาขาวิชาการ 2557
40 นาย ชัยยงค์ พัวพงศกร สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
41 นาย พิทักษ์ จรรยพงษ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
42 นาย สุชา เหมือนแก้ว สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
43 นาย ธานี ปาริชาติอินทราณี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
44 นาย นิคม เกษมปุระ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
45 ดร. ธนา ทุมมานนท์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
46 นาย ชำนิ โมสกุล สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
47 นาย สืบตระกูล บินเทพ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
48 ดร. วรทิน พิศาลพงศ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
49 นาย ยุทธยง อรัณยกานนท์ สาขาบริการสังคม 2557
50 นาย สำนวน หิรัญวงษ์ สาขาบริการสังคม 2557
51 รศ.ดร. มนตรี ศิริปรัชญานันท์ สาขาวิชาการ 2556
52 ดร. ต้อง ศรีคชา สาขาวิชาการ 2556
53 นาย ศักดา พันธ์กล้า สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
54 นาย สมศักดิ์ เปรมมณี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
55 นาย เสรี อติภัทธะ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
56 นาย ปราณีต ร้อยบาง สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
57 นาย สมพร โพธิ์อยู่ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556
58 นาย นักรบ เนียมนามธรรม สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2556
59 นาย ไพบูลย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2556
60 พร. พิษณุ วิชยโยธิน สาขาบริการสังคม 2556
61 ดร. อรสา รามโกมุท สาขาบริการสังคม 2556
62 ผศ.ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ สาขาวิชาการ 2555
63 นาย เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2555
64 ดร. อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2555
65 นาย วิทยา เกตุชู สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
66 นาย สง่า กล่อมจิตเจริญ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
67 ดร. ประสาน ประวัติรุ่งเรือง สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2555
68 นาย สมเกียติ นิรมิตตานนท์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2555
69 นาย นิพนธ์ ลิ่มรักษา สาขาบริการสังคม 2555
70 นาย สุเทพ สุวรรณกลาง สาขาบริการสังคม 2555
71 ผศ.ดร. วัลลภ ภูผา สาขาวิชาการ 2554
72 ผศ. ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2554
73 นาย นฤาชา จิตรีขันธ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2554
74 นาย สมนึก ฉัตรจิ๋ว สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2554
75 นาย ประกิจ ศรีบุศราคัม สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2554
76 นาย ปิติวงษ์ ผลสมบุญ สาขาบริการสังคม 2554
77 ดร. สุเมต สุวรรณพรหม สาขาส่งเสริมกีฬา 2554
78 รศ.ดร. จำรอง ลิ้มตระกูล สาขาวิชาการ 2554
79 ผศ. พรสวัสดิ์ ผดุง 2553
80 นาย วิศว์ รัตนโชติ 2553
81 นาย พินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ 2553
82 นาย วีระยุทธ คุปพันธ์ 2553
83 นาย ชาตรี สิงหเสนี 2553
84 นาย ประสงค์ ลีลาอิทธิ 2553
85 นาย มโนช จิตร์ศิริ 2553
86 นาย สุรพล ชามาตย์ 2552
87 นาง วนิดา ปอน้อย 2552
88 นาย นิธิเกรียง อ่อนท้วม 2552
89 ดร. สิริรักษ์ รัชชุศานติ 2552
90 นาย พลศักดิ์ ปิยะทัต 2551
91 ผศ. นภัทร วัจนเทพินทร์ 2551
92 รศ.ดร. วิทยา วิภาวิวัฒน์ 2551
93 นาย รัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ 2550
94 นาย เผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ 2550
95 นาย สุเมธ เจียมบุตร 2550
96 นาย เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ 2550
97 นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล 2550
98 นาย สุพจน์ วรรณโรจน์ 2550
99 นาย สมชาย สายสิทธิ์ 2550
100 นาย ศักดิ์ชัย ศรีสันติธรรม 2550
101 นาย นิพิธพนธ์ เกษมสุข 2549
102 นาย จารุพงศ์ จีนาพันธ์ 2549
103 นาย สมนึก จินดาทรัพย์ 2549
104 ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร 2549
105 นาย พรชัย สุทธิรักษ์ 2549
106 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 2549
107 นาง จริยา เอียบสกุล 2549
108 นาย วัชระ อนุศาสนกุล 2548
109 นาย อดิศักดิ์ โตเลิศมงคล 2548
110 นาย จำเนียร ศิลปวานิช 2548
111 รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม 2548
112 นาย จตุพล เกียรติไกรรัตน์ 2548
113 นาย สุทธิ หอเพชรรุ่งเรือง 2548
114 นาย ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 2548
115 นาย บุญชัย อุดมแสวงโชค 2548
116 นาย พรศักดิ์ นิปัจการนันท์ 2548
117 นาย บรรเจิด ชีวิทยาการ 2548
118 ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ 2547
119 นาย ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล 2547
120 นาย ปรีชา โพธิสัตย์ 2547
121 นาย วัชรินทร์ ศิริพานิช 2547
122 นาย อำนวย ทองสถิตย์ 2547
123 นาย ธนาฒย์ ปิติพรเทพิน 2547
124 นาย พลศักดิ์ ปิยะทัต 2547
125 นาย ชัยณรงค์ เทียนชัยกุล 2547
126 นาย โพธิ์ทอง พิพัฒน์ไพบูลย์ 2547
127 นาย อรชุน แก้วกังวาล 2547
128 นาย อุดม สุขสุดประเสริฐ 2547
129 นาย สมบัติ ศรีชัยนนท์ 2546
130 นาย สมบูรณ์ ตีระวัฒนานนท์ 2546
131 นาย วินัย สารสุวรรณ 2546
132 นางสาว บุษปภัทร นาถวงษ์ 2546
133 นาย แสวงสิน เกตุโตประการ 2546
134 นาง กฤษณา พัวศิริ 2546
135 นาย ปราโมทย์ อรรถาชิต 2546
136 นาย ปราโมทย์ จรรยาธรรม 2546
137 นาย ชัยโชค พุ่มพวง 2545
138 นาย ปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา 2545
139 นาย ทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 2545
140 นาย กฤษณ์ เทียนสวัสดิ์ 2545
141 นาย สมเกียรติ จันทรวรากร 2545
142 นาย อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา 2545
143 ผศ. จงกล แก่นเพิ่ม 2545
144 นาย จิโรจน์ ทวีอุดมทรัพย์ 2545
145 นาย สาเรศ ศรีทองเกิด 2545
146 นาย สุเมธ นิติสุพรรัตน์ 2545
147 นาย วีระศักดิ์ ชัยรัตนทรงพร 2545
148 นาย ทวีทรัพย์ เจริญผลพิบูลย์ 2545
149 นาย สุรเดช จิรัฐิติเจริญ 2545
150 นาย ภัทรบท วรวรรณปรีชา 2545
151 นาย อนุชัย ตั้งศุภพรชัย 2545
152 นาย สมชาย ตั้งศิริเศรษฐ 2545
153 รศ. บรรเลง ศรนิล 2544
154 ดร. อาทร จันทวิมล 2544
155 นาย สุพจน์ จันทรวิวัฒน์ 2544
156 นาย ชาญณรงค์ ดิฐานนท์ 2544
157 นาย ภควัต รักศรี 2544
158 นาย นรเศรษฐ สมบูรณ์วงศ์ 2544
159 นาย นิมิตร บัวเล็ก 2544
160 นาย วาที ดีจะมาลา 2543
161 ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 2543
162 นาย ประสาน ยุวภูษิตานนท์ 2543
163 นาย เฉลิม วงศ์รักพาณิช 2543
164 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล 2543
165 นาย วิรัตน์ ภัทรเมธากุล 2543
166 นาย สมพร บุญมา 2543
167 นาย สีหภาค สิงหพันธ์ 2543
168 นาย กำพล ภู่มณี 2543
169 นาย บุญพร้อม จงสฤษดิ์หวัง 2543
170 นาย วันชัย แสงสุขเอี่ยม 2543
171 นาย เสมอ เริงอนันต์ 2542
172 นาย สันต์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ 2542
173 นาย ประทีป ถิระติ 2542
174 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล 2542
175 นาย พรเลิศ แสงทวีเลิศ 2542
176 นาย นันทวัฒนชัย วงษ์ชนะชัย 2542
177 นาย อนันต์ วรธิติพงศ์ 2542
178 นาย วิชชา กฤษณาวารินทร์ 2542
179 นาย ณรงค์ อินเอียว 2542
180 นาย พลวัฒน์ ศุขจรัส 2542
181 นาย วารินทร์ ฤกษ์ฉวี 2542
182 นาย สกลเกียรติ หุ่นแก้ว 2542
183 นาย วีระ ชูโชติถาวร 2542
184 นาย สุทัศน์ ก่อเกียรติ 2542
185 นาย เกรียงชัย สระบงกช 2541
186 นาย ชาญวุฒิ แก่นจันดา 2541
187 นาย ดิศักดิ์ ศรีสุวรรณ 2541
188 นาย พยนต์ รักการงาน 2541
189 นาย ไพโรจน์ ศิริบัญชากิจ 2541
190 นาย วิทยา ทองขาว 2541
191 นาย วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ 2541
192 นาย สุเทพ รอดแป้น 2541
193 นาย สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ 2541
194 นาย ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง 2538
195 นาย พูลทรัพย์ สุวรรณศิริศิลป์ 2538
196 นาย ภิรัตน์ หมอนสุภาพ 2538
197 นาย วิชัย สืบศิริพงษ์ 2538
198 นาย วิทยา จิตตวิริยะกุล 2538
199 นาย สงวน บุญปิยทัศน์ 2538
200 นาย สิงห์ชัย วงษ์ขำ 2538
201 นาย ปริญญา สุขชิต 2538
202 ร.ต. สมรวล สนธิทิม 2538
203 นาย สุชาติ ชาติวันยานุยุตต์ 2537
204 นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 2537
205 ดร. กมล ตรรกบุตร 2537
206 นาย ประกิจ ศรีสุริยชัย 2537
207 พระ ไพบูลย์ ธัมมวิปุโล 2537
208 นาย พันธุ์ศักดิ์ โกเมศ 2537
209 นาย โสภณ จีนพงษ์ 2537
210 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ 2537
211 นาย สำเริง รัศมีวิศวะ 2537
212 นาย พงศ์อินทร์ บุรารัตน์วงศ์ 2537
213 นาย อุดร วงศ์เวช 2537
214 นาย โกสินทร์ โกสินทรานนท์ 2537
215 นาย เดชา จันทภาษา 2537
216 นาย ประเสริฐ สืบจากกัน 2537
217 นาย สมพงษ์ ลาภเอี่ยมไพศาล 2537
218 นาย อนุ อารามนารถ 2537

การเข้ารับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี

“ศิษย์เก่าดีเด่น” หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในสาขาที่กำหนด www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/alumni.html