ฐานข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น มจพ.

คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ นามสกุล ประเภทสาขาที่ได้รับการคัดเลือก หรือ ปี พ.ศ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น โดยพิมพ์ข้อมูลลงในช่อง Search...
No
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทสาขาที่ได้รับการคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่นปี
1 ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ สาขาวิชาการ 2561
2 นาย สันติ นำสินวิเชษฐชัย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2561
3 นาย อำนาจ ภาครส สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2561
4 นาย เสกสรร เสริมพงศ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2561
5 นาย ภูวดา ตฤษณานนท์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2561
6 ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
7 นาย ณรงค์ชัย อิงควรเศรษฐ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2561
8 นาย ธนสาร หอสุวรรณ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2561
9 ดร. อนุรัตน์ อินทร สาขาบริการสังคม 2561
10 นาย เสรี สหะโชค สาขาบริการสังคม 2561
11 รศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ สาขาวิชาการ 2560
12 นาย วัฒนา หลายเพิ่มพูน สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
13 นาย วจี พิทักษ์ปรัชญากุล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
14 ดร. สุกิจ นิตินัย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
15 ร้อยเอก ธเนศ จันทกลิ่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2560
16 นาย ไพฑูรย์ สุขผลานันท์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
17 ดร. วีระภัทร์ ตันตยาคม สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
18 นาย นภปฎล สุขเกษม สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
19 นาย ปรเมศวร์ นิสากรเสน สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2560
20 นาย อดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2560
21 นาย ประเสริฐ แสงโป๋ สาขาบริการสังคม 2560
22 นาย แสงชัย แหเลิศตระกูล สาขาบริการสังคม 2560
23 นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล สาขาบริการสังคม 2560
24 รศ.ดร. กิตติกร จามรดุสิต สาขาวิชาการ 2559
25 ดร. กนก สารสิทธิธรรม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
26 นาย กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
27 นาย ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
28 นาย ภัคดี ธุระเจน สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2559
29 นาย สมหวัง บุญรักษ์เจริญ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
30 ดร. นาตยา กีรติภักดี สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
31 ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
32 นาย สุรเดช บัวทรัพย์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
33 นาย จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2559
34 นาย วิษณุ ศรีทะวงศ์ สาขาบริการสังคม 2559
35 นาย อนุชาติ เยาวรัตน์ สาขาส่งเสริมกีฬา 2559
36 นาย พล คงเสือ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
37 นาย พงษ์ศักดิ์ ละมูลกิจ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
38 ว่าที่ ร.ต. วรรณ มหาเมฆี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
39 นาย บรรพต ธีระวาส สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
40 นาย จิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
41 นาย สันติ พุ่มกระจ่าง สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
42 นาย วันชัย วิชญชาคร สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2558
43 ดร. วิรัตน์ ดวงจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2558
44 นาย นคร แสงอ่อน สาขาบริการสังคม 2558
45 พ.ต.ท. สุรนาท วงศ์พรหมชัย สาขาบริการสังคม 2558
46 นาย จิรวัธน์ อารีย์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2558
47 ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สาขาวิชาการ 2557
48 นาย วิชัย กงพลนันท์ สาขาวิชาการ 2557
49 นาย วิชัย สถาปิตานนท์ สาขาวิชาการ 2557
50 นาย ชัยยงค์ พัวพงศกร สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
51 นาย พิทักษ์ จรรยพงษ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
52 นาย สุชา เหมือนแก้ว สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
53 นาย ธานี ปาริชาติอินทราณี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
54 นาย นิคม เกษมปุระ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2557
55 ดร. ธนา ทุมมานนท์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
56 นาย ชำนิ โมสกุล สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
57 นาย สืบตระกูล บินเทพ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
58 ดร. วรทิน พิศาลพงศ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2557
59 นาย ยุทธยง อรัณยกานนท์ สาขาบริการสังคม 2557
60 นาย สำนวน หิรัญวงษ์ สาขาบริการสังคม 2557
61 รศ.ดร. มนตรี ศิริปรัชญานันท์ สาขาวิชาการ 2556
62 ดร. ต้อง ศรีคชา สาขาวิชาการ 2556
63 นาย ศักดา พันธ์กล้า สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
64 นาย สมศักดิ์ เปรมมณี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
65 นาย เสรี อติภัทธะ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
66 นาย ปราณีต ร้อยบาง สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2556
67 นาย สมพร โพธิ์อยู่ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556
68 นาย นักรบ เนียมนามธรรม สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2556
69 นาย ไพบูลย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2556
70 พร. พิษณุ วิชยโยธิน สาขาบริการสังคม 2556
71 ดร. อรสา รามโกมุท สาขาบริการสังคม 2556
72 ผศ.ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ สาขาวิชาการ 2555
73 นาย เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2555
74 ดร. อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2555
75 นาย วิทยา เกตุชู สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
76 นาย สง่า กล่อมจิตเจริญ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
77 ดร. ประสาน ประวัติรุ่งเรือง สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2555
78 นาย สมเกียติ นิรมิตตานนท์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2555
79 นาย นิพนธ์ ลิ่มรักษา สาขาบริการสังคม 2555
80 นาย สุเทพ สุวรรณกลาง สาขาบริการสังคม 2555
81 ผศ.ดร. วัลลภ ภูผา สาขาวิชาการ 2554
82 ผศ. ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2554
83 นาย นฤาชา จิตรีขันธ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ 2554
84 นาย สมนึก ฉัตรจิ๋ว สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2554
85 นาย ประกิจ ศรีบุศราคัม สาขาธุรกิจภาคเอกชน 2554
86 นาย ปิติวงษ์ ผลสมบุญ สาขาบริการสังคม 2554
87 ดร. สุเมต สุวรรณพรหม สาขาส่งเสริมกีฬา 2554
88 รศ.ดร. จำรอง ลิ้มตระกูล สาขาวิชาการ 2554
89 ผศ. พรสวัสดิ์ ผดุง 2553
90 นาย วิศว์ รัตนโชติ 2553
91 นาย พินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ 2553
92 นาย วีระยุทธ คุปพันธ์ 2553
93 นาย ชาตรี สิงหเสนี 2553
94 นาย ประสงค์ ลีลาอิทธิ 2553
95 นาย มโนช จิตร์ศิริ 2553
96 นาย สุรพล ชามาตย์ 2552
97 นาง วนิดา ปอน้อย 2552
98 นาย นิธิเกรียง อ่อนท้วม 2552
99 ดร. สิริรักษ์ รัชชุศานติ 2552
100 นาย พลศักดิ์ ปิยะทัต 2551
101 ผศ. นภัทร วัจนเทพินทร์ 2551
102 รศ.ดร. วิทยา วิภาวิวัฒน์ 2551
103 นาย รัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ 2550
104 นาย เผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ 2550
105 นาย สุเมธ เจียมบุตร 2550
106 นาย เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ 2550
107 นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล 2550
108 นาย สุพจน์ วรรณโรจน์ 2550
109 นาย สมชาย สายสิทธิ์ 2550
110 นาย ศักดิ์ชัย ศรีสันติธรรม 2550
111 นาย นิพิธพนธ์ เกษมสุข 2549
112 นาย จารุพงศ์ จีนาพันธ์ 2549
113 นาย สมนึก จินดาทรัพย์ 2549
114 ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร 2549
115 นาย พรชัย สุทธิรักษ์ 2549
116 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 2549
117 นาง จริยา เอียบสกุล 2549
118 นาย วัชระ อนุศาสนกุล 2548
119 นาย อดิศักดิ์ โตเลิศมงคล 2548
120 นาย จำเนียร ศิลปวานิช 2548
121 รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม 2548
122 นาย จตุพล เกียรติไกรรัตน์ 2548
123 นาย สุทธิ หอเพชรรุ่งเรือง 2548
124 นาย ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 2548
125 นาย บุญชัย อุดมแสวงโชค 2548
126 นาย พรศักดิ์ นิปัจการนันท์ 2548
127 นาย บรรเจิด ชีวิทยาการ 2548
128 ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ 2547
129 นาย ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล 2547
130 นาย ปรีชา โพธิสัตย์ 2547
131 นาย วัชรินทร์ ศิริพานิช 2547
132 นาย อำนวย ทองสถิตย์ 2547
133 นาย ธนาฒย์ ปิติพรเทพิน 2547
134 นาย พลศักดิ์ ปิยะทัต 2547
135 นาย ชัยณรงค์ เทียนชัยกุล 2547
136 นาย โพธิ์ทอง พิพัฒน์ไพบูลย์ 2547
137 นาย อรชุน แก้วกังวาล 2547
138 นาย อุดม สุขสุดประเสริฐ 2547
139 นาย สมบัติ ศรีชัยนนท์ 2546
140 นาย สมบูรณ์ ตีระวัฒนานนท์ 2546
141 นาย วินัย สารสุวรรณ 2546
142 นางสาว บุษปภัทร นาถวงษ์ 2546
143 นาย แสวงสิน เกตุโตประการ 2546
144 นาง กฤษณา พัวศิริ 2546
145 นาย ปราโมทย์ อรรถาชิต 2546
146 นาย ปราโมทย์ จรรยาธรรม 2546
147 นาย ชัยโชค พุ่มพวง 2545
148 นาย ปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา 2545
149 นาย ทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 2545
150 นาย กฤษณ์ เทียนสวัสดิ์ 2545
151 นาย สมเกียรติ จันทรวรากร 2545
152 นาย อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา 2545
153 ผศ. จงกล แก่นเพิ่ม 2545
154 นาย จิโรจน์ ทวีอุดมทรัพย์ 2545
155 นาย สาเรศ ศรีทองเกิด 2545
156 นาย สุเมธ นิติสุพรรัตน์ 2545
157 นาย วีระศักดิ์ ชัยรัตนทรงพร 2545
158 นาย ทวีทรัพย์ เจริญผลพิบูลย์ 2545
159 นาย สุรเดช จิรัฐิติเจริญ 2545
160 นาย ภัทรบท วรวรรณปรีชา 2545
161 นาย อนุชัย ตั้งศุภพรชัย 2545
162 นาย สมชาย ตั้งศิริเศรษฐ 2545
163 รศ. บรรเลง ศรนิล 2544
164 ดร. อาทร จันทวิมล 2544
165 นาย สุพจน์ จันทรวิวัฒน์ 2544
166 นาย ชาญณรงค์ ดิฐานนท์ 2544
167 นาย ภควัต รักศรี 2544
168 นาย นรเศรษฐ สมบูรณ์วงศ์ 2544
169 นาย นิมิตร บัวเล็ก 2544
170 นาย วาที ดีจะมาลา 2543
171 ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 2543
172 นาย ประสาน ยุวภูษิตานนท์ 2543
173 นาย เฉลิม วงศ์รักพาณิช 2543
174 นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล 2543
175 นาย วิรัตน์ ภัทรเมธากุล 2543
176 นาย สมพร บุญมา 2543
177 นาย สีหภาค สิงหพันธ์ 2543
178 นาย กำพล ภู่มณี 2543
179 นาย บุญพร้อม จงสฤษดิ์หวัง 2543
180 นาย วันชัย แสงสุขเอี่ยม 2543
181 นาย เสมอ เริงอนันต์ 2542
182 นาย สันต์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ 2542
183 นาย ประทีป ถิระติ 2542
184 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล 2542
185 นาย พรเลิศ แสงทวีเลิศ 2542
186 นาย นันทวัฒนชัย วงษ์ชนะชัย 2542
187 นาย อนันต์ วรธิติพงศ์ 2542
188 นาย วิชชา กฤษณาวารินทร์ 2542
189 นาย ณรงค์ อินเอียว 2542
190 นาย พลวัฒน์ ศุขจรัส 2542
191 นาย วารินทร์ ฤกษ์ฉวี 2542
192 นาย สกลเกียรติ หุ่นแก้ว 2542
193 นาย วีระ ชูโชติถาวร 2542
194 นาย สุทัศน์ ก่อเกียรติ 2542
195 นาย เกรียงชัย สระบงกช 2541
196 นาย ชาญวุฒิ แก่นจันดา 2541
197 นาย ดิศักดิ์ ศรีสุวรรณ 2541
198 นาย พยนต์ รักการงาน 2541
199 นาย ไพโรจน์ ศิริบัญชากิจ 2541
200 นาย วิทยา ทองขาว 2541
201 นาย วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ 2541
202 นาย สุเทพ รอดแป้น 2541
203 นาย สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ 2541
204 นาย ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง 2538
205 นาย พูลทรัพย์ สุวรรณศิริศิลป์ 2538
206 นาย ภิรัตน์ หมอนสุภาพ 2538
207 นาย วิชัย สืบศิริพงษ์ 2538
208 นาย วิทยา จิตตวิริยะกุล 2538
209 นาย สงวน บุญปิยทัศน์ 2538
210 นาย สิงห์ชัย วงษ์ขำ 2538
211 นาย ปริญญา สุขชิต 2538
212 ร.ต. สมรวล สนธิทิม 2538
213 นาย สุชาติ ชาติวันยานุยุตต์ 2537
214 นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 2537
215 ดร. กมล ตรรกบุตร 2537
216 นาย ประกิจ ศรีสุริยชัย 2537
217 พระ ไพบูลย์ ธัมมวิปุโล 2537
218 นาย พันธุ์ศักดิ์ โกเมศ 2537
219 นาย โสภณ จีนพงษ์ 2537
220 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ 2537
221 นาย สำเริง รัศมีวิศวะ 2537
222 นาย พงศ์อินทร์ บุรารัตน์วงศ์ 2537
223 นาย อุดร วงศ์เวช 2537
224 นาย โกสินทร์ โกสินทรานนท์ 2537
225 นาย เดชา จันทภาษา 2537
226 นาย ประเสริฐ สืบจากกัน 2537
227 นาย สมพงษ์ ลาภเอี่ยมไพศาล 2537
228 นาย อนุ อารามนารถ 2537

การเข้ารับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี

“ศิษย์เก่าดีเด่น” หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในสาขาที่กำหนด www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/alumni.html