เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

  “ศิษย์เก่าดีเด่น”  หมายถึง  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในสาขาที่กำหนด