Sign in now!!


USER :
PWD :
 

 

 

>> ลงทะเบียนนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่น

>> แนะนำการใช้งานของระบบ

>> Administrator

Events

February 8 - “กีฬา 3 พระจอม”

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

January 22 - “มอดินแดงเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

News Archive

Welcome to Student Affair

กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ “ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งจัดให้บริการ และสวัสดิการ เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และจัดสภาพแวดล้อมของ มจพ. ที่เอื้อต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา”

Our Gallery

ชมรมด้านบำเพํญประโยชน์

ชมรมด้านกีฬา

ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ชมรมด้านวิชาการ

Copyright © 2014 NJ Pondthip Poonsakul. All Rights Reserved.