Welcome!

กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ “ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งจัดให้บริการ และสวัสดิการ เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และจัดสภาพแวดล้อมของ มจพ. ที่เอื้อต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา”

 • ทุนการศึกษา

  กองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา

  ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนต่อโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนซึ่งดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกภาคการศึกษา

 • ทหาร

  นักศึกษาวิชาทหาร รด.

  บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 • บริการสุขภาพ

  บริการด้านสุขภาพในแก่นักศึกษาแบะบุคคลากร

  ให้บริการด้านสุขภาพกับนักศึกษา และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบริการรักษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ประกันอุบัติเหตุ และการควบคุมด้านโภชนาการของผู้ประกาอบการร้านค้า/พนักงานโรงอาหารภายใน

 • หางาน

  หางาน หาเงิน สร้างรายได้เสริม

  การประกอบอาชีพที่สุจริต ถือเป็นการปฏิบัติธรรม โดยขณะที่ทำงานก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อทำงานเสร็จไปเลิกงานก็คิดทบทวนว่ามีข้อดีหรือข้อบกพร่อง
  ควรแก้ไขอย่างไร

 • ศิษย์เก่า

  ศิษย์เก่า สัมพันธ์

  เป็นศูนย์กลางให้กับศิษย์เก่าและคณะ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของศิษย์เก่า

 • ประกาศ ข้อบังคับ

  กฎระเบียบ ข้อบังคับ

  ควบคุมดูแลนักศึกษา การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ การป้องปรามมิให้นักศึกษากระทำความผิด และการส่งเสริม อบรมจริยธรรมให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขต้นเหตุ ของปัญหาอันมีผลให้นักศึกษากระทำความ ผิดวินัยน้อยลง

 • ปฏิทินกิจกรรม

  ปฏิทันกิจกรรม ประจำเดือน

  กิจกรรมนักศึกษา ถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาได้มีส่วนในการแสดงความสามารถ การตัดสินใจ การทำงาน การปรับปรุง บุคลิกภาพ การรู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีในสังคมของนักศึกษาเอง

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

  แหล่งรวบรวมแบบฟอร์มเสนอโครงการ แบบฟอร์มขออนุมัติต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ ฟรี